Home:  

Author

Web Master:

 

Guest:

Jenis Kata-kata  
Hasil Pembelajaran
Pada akhir pelajaran, murid-murid dapat
1. Mengenal pasti penggunaan kata nafi.
2. Mengisi tempat kosong dengan menggunakan kata nafi yang sesuai.
Kata nafi
Menurut  Tatabahasa Dewan Edisi Baharu (Nik Safiah Karim et. al: 2004 : 249) kata
nafi ialah perkataan yang menjadi unsur nafi frasa-frasa predikat, iaitu Frasa Nama, Frasa
Kerja, Frasa Adjektif dan Frasa Sendi Nama. Ada dua bentuk kata nafi, iaitu bukan dan
tidak.
Kata nafi ialah perkataan yang digunakan untuk menafikan atau menidakkan sesuatu 
(Sulaiman Masri dan Ahmad Khair Mohd Nor, 2002 : 67). Kata nafi terdiri daripada
bukan, tidak dan jangan.
Kata nafi bukan boleh menjadi unsur nafi biasa frasa nama dan frasa sendi nama. Kata nafi
tidak pula ialah unsur nafi bagi frasa kerja dan frasa adjektif.
(Nik Safiah Karim et. al: 2004 : 249).
Kata Nafi Penggunaan
bukan Menafikan kata ganti nama, frasa nama dan frasa kerja
tidak Menafikan frasa kerja dan frasa adjektif
jangan larangan.

Contoh Ayat Larangan
1.    Dia bukan murid di sekolah ini.
2.    Idah tidak pandai memasak kari ayam
3.    Jangan membuang sampah-sarap di merata tempat.

Kata Nama  
Kata Nama Terbitan  
Kata Ganti Nama Diri  
Kata Bantu  
Kata Adjektif  
Kata Bilangan  
Kata Hubung  
Kata Nafi  
Kata Perintah  
Kata Arah  
Kata Ganda  
Kata Kerja  
Kata Sendi Nama  
Kata Seru  
 
Kata Tanya  
Kata Banyak Makna  
Kata Hampir Sama Makna  
 
Latihan Tatabahasa Am 1  
Latihan Tatabahasa Am 2