Home:  

Author

Web Master:

 

Guest:

Jenis Kata-kata  
Hasil Pembelajaran
Pada akhir pelajaran, murid-murid dapat
1. Mengenal pasti kata nama terbitan dalam ayat
2. Menyenaraikan kata nama terbitan yang terdapat dalam petikan.
Kata Nama Terbitan
Kata Nama Terbitan terhasil daripada proses pengimbuhan awalan, akhiran, apitan dan
sisipan.
Contoh:
pekerja, kesihatan, dan pendamaian.
Kata Nama Terbitan daripada perkataan pinjaman seperti penterjemahan, pentadbir dan
penswasta.
Kata dasar yang bermula dengan huruf p, t, k, s akan mengalami proses peluluhan apabila
diberi imbuhan awalan peN dan apitan peN... an.
Contohnya
pemukul [pukul], pengorek [korek], penyapu [sapu], penipu [tipu], pemukulan [pukul].
(Md. Sidin Ahmad Ishak dan Mohd. Saleeh Rahamad, 2005 : 25)
Kata Terbitan ialah kata yang diberi imbuhan.
1. Kata terbitan berawalan.
   -awalan dapat wujud dalam kata nama, kata kerja, kata adjektif.
   Contohnya:
   pesara, ketua, juruterbang, merasa, membilang, mengecat, terbesar dan terbersih.
2. Kata terbitan berakhiran.
   -akhiran wujud dalam kata nama terbitan dan kata kerja terbitan.
   Contohnya:
   pakaian, sasterawan, seniman, dan pamerkan.
3. Kata terbitan berapitan
   Apitan wujud dalam kata nama terbitan, kata kerja terbitan dan kata kerja adjektif
   terbitan.
   Contohnya:
   pembuatan, penggunaan, pelajaran, dan menggunakan.
4. Kata terbitan bersisipan
   Sisipan wujud dalam kata nama dan kata adjektif.
   a) Sisipan kata nama 	: kelengkeng
   b) Sisipan kata adjektif	: gemilang, serabut.
   (Md. Sidin Ahmad Ishak et. al., 17 - 20)
Kata Nama  
Kata Nama Terbitan  
Kata Ganti Nama Diri  
Kata Bantu  
 
Kata Bilangan  
Kata Hubung  
Kata Nafi  
Kata Perintah  
Kata Arah  
Kata Ganda  
Kata Kerja  
Kata Sendi Nama  
Kata Seru  
 
Kata Tanya  
Kata Banyak Makna  
Kata Hampir Sama Makna  
 
Latihan Tatabahasa Am 1  
Latihan Tatabahasa Am 2